หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีต๋ายโหง
อักษรล้านนา
ผีตายฯโห฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีตายโหง]
ความหมาย

น.ผู้ที่ตายเพราะอุบัติเหตุ หรือ ถูกฆ่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋ายโหง (ผีตายฯโห฿งฯ)