หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีต๋องเหลือง
อักษรล้านนา
ผีตอฯงเหิลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผีตองเหลือง]
ความหมาย

น.ชาวเขาเผ่าหนึ่งเรียกชื่อเชื้อชาติของตนเองว่า "มลาบรี" มีความหมายว่า คนป่า สำหรับคำว่า "ผีต๋องเหลือง" นั้นเป็นชื่อเรียกของชาวบ้านคนไทยในล้านนา เนื่องจากชน กลุ่มนี้มีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อน ไม่ปลูกพืช ไม่เลี้ยงสัตว์ ดำรงชีวิตไปวันๆหนึ่งด้วยการหาอาหารในป่าที่สมบูรณ์ ๔ - ๕ วันแล้วก็ย้าย ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดน่านและแพร่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋องเหลือง (ผีตอฯงเหิลฯอฯง)