หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีตือ
อักษรล้านนา
ผีทื
เทียบอักษรไทย
[ผีทือ]
ความหมาย

ดู...ผีกุ๋ม

ออกเสียงล้านนา
ผีกุ๋ม
อักษรล้านนา
ผีกุม
เทียบอักษรไทย
[ผีกุม]
ความหมาย

ก.ผีสิง,ผีเข้าคุม,ผีเข้ายึดไว้ในอำนาจ; ผีอาจสั่งให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เจ้าของร่างที่ผีนั้นเข้าสิงทำตามคำสั่งโดยไม่รู้สึกตัว :ผีก๋วม,ผีเข้า,ผีตือ,ผีลง,ผีสึง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีตือ (ผีทื)