หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีคู
อักษรล้านนา
ผีระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ผีครู]
ความหมาย

น.วิญญาณของครู - ครูที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง เป็นเทพเจ้าหรือเทวดา หรือบางทีอาจเป็นครูที่เสียชีวิตไปจากโลกนี้แล้ว ถูกเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละแขนงวิชา เช่น ครูช่าง ครูหมอ ครูฟ้อน ครูเชิง ครูดาบ ฯลฯ โดยทั้งหมดรวมหมายถึงผู้มีความรู้วิชาความรู้พิเศษ สอนวิชาชีพต่างๆ ที่แปลกไปจากวิถีชีวิตปกติของผู้คน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีคู (ผีระฯคู)