หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีขุนน้ำ
อักษรล้านนา
ผีขุรนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีขุนน้ำ]
ความหมาย

น.อารักษ์ประจำต้นน้ำแต่ละสาย สิงสถิตอยู่บริเวณต้นน้ำบนดอยสูง เป็นความเชื่อของชุมชน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงผีขุนน้ำที่ต้นกำเนิดของน้ำ (ขุน - ต้นน้ำ) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ตอบแทนบุญคุณที่ได้ใช้น้ำในวิถีชีวิตประจำวัน และการหล่อเลี้ยงพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีขุนน้ำ (ผีขุรนาฯ)