หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีก๋ะยักข์
อักษรล้านนา
ผีกลฯะยัก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีกละยักข์]
ความหมาย

น.ผีปอบที่มีความดุดันเฮี้ยนกว่า ผีก๋ะ ทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีก๋ะยักข์ (ผีกลฯะยัก์ขฯ)