หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีก
อักษรล้านนา
ผีกฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีก]
ความหมาย

ว.ชิ้นเล็กๆ,เสี้ยว อย่างผ่าฟักทองออกเป็นชิ้นเล็กๆ เป็นต้น; ถ้าเป็นชิ้นโต เรียก โขบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีก (ผีกฯ)