หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดเมือง
อักษรล้านนา
ผิดฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผิดเมือง]
ความหมาย

ก.ทำสิ่งที่ชาวเมืองไม่ทำกัน เช่นค้าสิ่งผิดกฎหมาย เป็นไส้ศึกให้ต่างชาติ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดเมือง (ผิดฯเมิอฯง)