หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดฮีต
อักษรล้านนา
ผิดฯรีตฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดรีต]
ความหมาย

ว.ผิดจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาช้านาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดฮีต (ผิดฯรีตฯ)