หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดหูผิ๋ดต๋า
อักษรล้านนา
ผิดฯหูผิดฯตา
เทียบอักษรไทย
[ผิดหูผิดตา]
ความหมาย

ว.ผิดแปลกไปจากที่เคยได้พบได้เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดหูผิ๋ดต๋า (ผิดฯหูผิดฯตา)