หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดผี
อักษรล้านนา
ผิดฯผี
เทียบอักษรไทย
[ผิดผี]
ความหมาย

ก.การกระทำผิดประเพณีอันถือว่าเป็นการล่วงเกินหญิงสาว เช่นการล่วงล้ำเข้าไปในเขตหวงห้ามของฝ่ายหญิง การถูกเนื้อต้องตัว จับมือถือแขน หรือถึงขั้นเสียตัว ชาวล้านนาไทยแต่โบราณถือว่า ผีปู่ ย่า ตา ยาย เป็นอารักษ์ เฝ้าหวงแหนรักษาบ้านเรือนและลูกหลาน หากหนุ่มสาวลักลอบสมสู่ ถือว่าผิดผีบ้านผีเรือน ฝ่ายชายต้องทำการขอสูมาและเสียผี จึงจะพ้นผิด; ดู...ขอสูมา,เสียผี,ใส่ผี ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดผี (ผิดฯผี)