หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดผัว
อักษรล้านนา
ผิดฯผ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดผัว]
ความหมาย

ก.ล่วงประเวณีกับสามีของผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดผัว (ผิดฯผ฿วฯ)