หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดปาก
อักษรล้านนา
ผิดฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดปาก]
ความหมาย

ก.ทะเลาะถกเถียงกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดปาก (ผิดฯปากฯ)