หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดคู
อักษรล้านนา
ผิดฯระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ผิดครู]
ความหมาย

ก.คนล้านนานับถือครู มีการขึ้นครูหรือยกครู ทำหิ้งผีครูไว้ หากตนเองละเลย ไม่กราบไหว้ยกย่องด้วยกตเวที จะทำให้เป็นทุกข์ เจ็บป่วย บางรายเป็นบ้าไปก็มี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดคู (ผิดฯระฯคู)