หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ด
อักษรล้านนา
ผิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิด]
ความหมาย

ว.ไม่ถูก,ไม่เป็นจริง,ไม่ตรงกับความเป็นจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ด (ผิดฯ)