หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาเสิฏ
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)เสิฏฯ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)เสิฏ]
ความหมาย

ก.ประเสริฐ - ดี,งาม,วิเศษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาเสิฏ (ผา(ระฯบาฯ)เสิฏฯ)