หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาหมาท
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)หมฯาทฯ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)หมาท]
ความหมาย

ก.ประมาท - ขาดความรอบคอบ, ขาดความระมัดระวัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาหมาท (ผา(ระฯบาฯ)หมฯาทฯ)