หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาสาท
อักษรล้านนา
ผาสาทฯ,ระฯบาฯสาทฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาสาท,ปราสาท]
ความหมาย

น.ปราสาท - เรือนมียอดเป็นชั้นๆ สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสาท (ผาสาทฯ,ระฯบาฯสาทฯ)