หน้าหลัก
ผาสะไหล
ผาไระฯส,ระฯบาฯ-
[ผาไสร,ปราไสร]

ก.ปราศรัย - เจรจา,พูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสะไหล (ผาไระฯส,ระฯบาฯ-)