หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาสะไหล
อักษรล้านนา
ผาไระฯส,ระฯบาฯ-
เทียบอักษรไทย
[ผาไสร,ปราไสร]
ความหมาย

ก.ปราศรัย - เจรจา,พูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสะไหล (ผาไระฯส,ระฯบาฯ-)