หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาลามน
อักษรล้านนา
ผาลาม฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาลามน]
ความหมาย

น.โล่กลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาลามน (ผาลาม฿นฯ)