หน้าหลัก
ผายเสียง
ผายฯสยฯง
[ผายเสียง]

ก.เปล่งเสียง,พูด,บอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายเสียง (ผายฯสยฯง)