หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผายเสียง
อักษรล้านนา
ผายฯสยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผายเสียง]
ความหมาย

ก.เปล่งเสียง,พูด,บอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายเสียง (ผายฯสยฯง)