หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผายเข้าตอก
อักษรล้านนา
ผายฯเขั้าตอฯก
เทียบอักษรไทย
[ผายเข้าตอก]
ความหมาย

ก.โปรยข้าวตอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายเข้าตอก (ผายฯเขั้าตอฯก)