หน้าหลัก
ผายผ่อ
ผายฯผํอฯ
[ผายผ่อ]

ก.ดูแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายผ่อ (ผายฯผํอฯ)