หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผายผ่อ
อักษรล้านนา
ผายฯผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผายผ่อ]
ความหมาย

ก.ดูแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายผ่อ (ผายฯผํอฯ)