หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผายต๋า
อักษรล้านนา
ผายฯตา
เทียบอักษรไทย
[ผายตา]
ความหมาย

ก.ปรายตา,มองด้วยหางตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายต๋า (ผายฯตา)