หน้าหลัก
ผาน
ผานฯ
[ผาน]

ก.ยากจน,ไม่มี,ลำเค็ญ,ลำบาก,เป็นทุกข์,ยากแค้น,แสนเข็ญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาน (ผานฯ)