หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาน
อักษรล้านนา
ผานฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาน]
ความหมาย

ก.ยากจน,ไม่มี,ลำเค็ญ,ลำบาก,เป็นทุกข์,ยากแค้น,แสนเข็ญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาน (ผานฯ)