หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาถะนา
อักษรล้านนา
ผาถนาฯ,ระฯบาฯถๆนฯา
เทียบอักษรไทย
[ผาถนา,ปราถนา]
ความหมาย

น.ปรารถนา,ต้องการ,ตั้งใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาถะนา (ผาถนาฯ,ระฯบาฯถๆนฯา)