หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาตี้บ
อักษรล้านนา
ผาทีปฯ,ระฯบาฯทีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาทีบ,ปราทีบ]
ความหมาย

ดู...ผะตี้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาตี้บ (ผาทีปฯ,ระฯบาฯทีปฯ)