หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาตี้ด
อักษรล้านนา
ผาทีสฯฯ,ระฯบาฯทีสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาทีส,ปราทีส]
ความหมาย

ดู...ผะตี้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาตี้ด (ผาทีสฯฯ,ระฯบาฯทีสฯฯ)