หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางโกม
อักษรล้านนา
ผางฯโค฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางโคม]
ความหมาย

น.โคม,ตะเกียง; ผางมัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางโกม (ผางฯโค฿มฯ)