หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางเจา
อักษรล้านนา
ผางฯเชัา
เทียบอักษรไทย
[ผางเชา]
ความหมาย

น.ใบจอบ [ถ้าจอบมีด้ามด้วย เรียก ขอบ๋ก หรือ ขอจ๊ก]

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางเจา (ผางฯเชัา)