หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางตี๋น
อักษรล้านนา
ผางฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางตีน]
ความหมาย

น.โกลน - ที่วางเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางตี๋น (ผางฯตีนฯ)