หน้าหลัก
ผาก๋ฏ
ผาก฿ฏฯฯ,ระฯบาฯก฿ฏฯฯ
[ผากฏ,ปรากฏ]

ก.ปรากฏ - แจ่มแจ้ง, ประ จักษ์, เห็นชัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาก๋ฏ (ผาก฿ฏฯฯ,ระฯบาฯก฿ฏฯฯ)