หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผากเข้าตอน
อักษรล้านนา
ผากฯเขั้าทอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผากเข้าตอน]
ความหมาย

น.ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผากเข้าตอน (ผากฯเขั้าทอฯร)