หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผากเข้างาย
อักษรล้านนา
ผากฯเขั้างายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผากเข้างาย]
ความหมาย

น.ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผากเข้างาย (ผากฯเขั้างายฯ)