หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผากลุ่ม
อักษรล้านนา
ผากฯลุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ผากลุ่ม]
ความหมาย

น.ด้านล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผากลุ่ม (ผากฯลุ่ม)