หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผากบน
อักษรล้านนา
ผากฯบ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผากบน]
ความหมาย

น.ด้านบน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผากบน (ผากฯบ฿นฯ)