หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาก
อักษรล้านนา
ผากฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาก]
ความหมาย

น๑.ส่วนของหน้าเหนือคิ้วขึ้นไป เรียก หน้าผาก น๒.ฝ่าย,ซีก,ด้าน: ต๋ายผาก-ตายซีก คืออ้มพาต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาก (ผากฯ)