หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋บไฅว่
อักษรล้านนา
ผัปฯไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผับไฅว่]
ความหมาย

ว.ทั่วทุกแห่ง; ผั๋บจอด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บไฅว่ (ผัปฯไฅ่วฯ)