หน้าหลัก
ผั๋บเสี้ยง
ผัปฯส้ยฯง
[ผับเสี้ยง]

ดู...ขั๋บเสี้ยง

ขั๋บเสี้ยง
ขัปฯส้ยฯง
[ขับเสี้ยง]

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น; นับเสี้ยง, ผั๋บเสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บเสี้ยง (ผัปฯส้ยฯง)