หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋บเสี้ยง
อักษรล้านนา
ผัปฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผับเสี้ยง]
ความหมาย

ดู...ขั๋บเสี้ยง

ออกเสียงล้านนา
ขั๋บเสี้ยง
อักษรล้านนา
ขัปฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ขับเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น; นับเสี้ยง, ผั๋บเสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บเสี้ยง (ผัปฯส้ยฯง)