หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋บผืนแผ่นหล้า
อักษรล้านนา
ผัปฯผืนฯแผ่นฯห้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ผับผืนแผ่นหล้า]
ความหมาย

ว.ไปทั่วในแผ่นดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บผืนแผ่นหล้า (ผัปฯผืนฯแผ่นฯห้ลฯา)