หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋บผาย
อักษรล้านนา
ผัปฯผายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผับผาย]
ความหมาย

ว.กระจายไปทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บผาย (ผัปฯผายฯ)