หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋บบ้านผับเมือง
อักษรล้านนา
ผัปฯบ้าฯนฯผัปฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผับบ้านผับเมือง]
ความหมาย

ว.ทั่วบ้านทั่วเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บบ้านผับเมือง (ผัปฯบ้าฯนฯผัปฯเมิอฯง)