หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋บ
อักษรล้านนา
ผัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผับ]
ความหมาย

ว.ทั่ว,ถ้วน,ตลอด,ทุก,ทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋บ (ผัปฯ)