หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดแวด
อักษรล้านนา
ผัดฯแวดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดแวด]
ความหมาย

ก.หมุนไปรอบๆ; ผัดๆ แวดๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดแวด (ผัดฯแวดฯ)