หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดเหวิ้นๆ
อักษรล้านนา
ผัดฯเหิ้วฯรๆ
เทียบอักษรไทย
[ผัดเหวิ้นๆ]
ความหมาย

ก.หมุนติ้ว,หมุนด้วยความเร็ว(ใช้กับสิ่งของแบนและใหญ่ ถ้าขนาดกลางใช้ ผั๋ดแหว้นๆ ถ้า ขนาดเล็กใช้ผั๋ดหวิ้นๆ); หมุนเหวิ้นๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดเหวิ้นๆ (ผัดฯเหิ้วฯรๆ)