หน้าหลัก
ผั๋ดเว้อผั๋ดว้า
ผัดฯเวิ้อฯผัดฯว้าฯ
[ผัดเว้อผัดว้า]

ก.หมุนไปหมุนมาอย่างไม่รู้จะทำอะไรดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดเว้อผั๋ดว้า (ผัดฯเวิ้อฯผัดฯว้าฯ)