หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดเว้อผั๋ดว้า
อักษรล้านนา
ผัดฯเวิ้อฯผัดฯว้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดเว้อผัดว้า]
ความหมาย

ก.หมุนไปหมุนมาอย่างไม่รู้จะทำอะไรดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดเว้อผั๋ดว้า (ผัดฯเวิ้อฯผัดฯว้าฯ)