หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดหวิ้นๆ
อักษรล้านนา
ผัดฯหิ้วฯรๆ
เทียบอักษรไทย
[ผัดหวิ้นๆ]
ความหมาย

ก.หมุนติ้ว,หมุนด้วยความเร็ว (ใช้กับสิ่งของเล็กแบน ถ้าขนาดกลางใช้ ผั๋ดแหว้นๆ ถ้าขนาด ใหญ่ใช้ผั๋ดเหวิ้นๆ);หมุนหวิ้นๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดหวิ้นๆ (ผัดฯหิ้วฯรๆ)