หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดมนแกว๊ด
อักษรล้านนา
ผัดฯม฿นฯแค้วฯด
เทียบอักษรไทย
[ผัดมนแคว้ด]
ความหมาย

ก.หมุนรอบ(ตัวเอง)อย่างเร็ว เช่น ลูกข่าง เป็นต้น; ผั๋ดมนจ้นๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดมนแกว๊ด (ผัดฯม฿นฯแค้วฯด)