หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดมนหนขวาง
อักษรล้านนา
ผัดฯม฿นฯห฿นฯขวฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดมนหนขวาง]
ความหมาย

ก.หมุนไปหมุนมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดมนหนขวาง (ผัดฯม฿นฯห฿นฯขวฯางฯ)