หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดมนจ้น
อักษรล้านนา
ผัดฯม฿นฯจ้฿นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ผัดมนจ้นๆ]
ความหมาย

ดู...ผั๋ดมนแกว๊ด

ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดมนแกว๊ด
อักษรล้านนา
ผัดฯม฿นฯแค้วฯด
เทียบอักษรไทย
[ผัดมนแคว้ด]
ความหมาย

ก.หมุนรอบ(ตัวเอง)อย่างเร็ว เช่น ลูกข่าง เป็นต้น; ผั๋ดมนจ้นๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดมนจ้นๆ (ผัดฯม฿นฯจ้฿นฯๆ)